Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за постигнатите резултати и за количествените и качествените аспекти на изпълнението на Европейския фонд за връщане за периода 2007—2009 г. (доклад, представен в съответствие с член 50, параграф 3, буква б) от Решение 575/2007/ЕО на Съвета от 23 май 2007 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the results achieved and on qualitative and quantitative aspects of implementation of the European Return Fund for the period 2007-2009 (report submitted in accordance with Article 50 (3) (b) of Council Decision 575/2007/EC of 23 May 2007)
Дата на документа: 09/12/2011
№ на документ: COM(2011) 858
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове