Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Ключови факти относно външното измерение на енергийната политика в ЕС, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество — „Енергийната политика на ЕС: ангажиране с партньори извън нашите граници“ - {COM(2011) 539 final}{SEC(2011) 1023 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Key facts and figures on the external dimension of the EU energy policy Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On security of energy supply and international cooperation - "The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" - {COM(2011) 539 final}{SEC(2011) 1023 final}
Дата на документа: 07/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1022
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове