Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад на ЕС за 2012 г. относно преглед на финансирането за развитие на ЕС и държавите членки, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-добра подкрепа на ЕС за развиващите се страни чрез мобилизиране на финансиране за развитие - Препоръки, основани на доклада от 2012 г. за отчетността на ЕС по отношение на финансирането за развитие - {COM(2012) 366 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU Accountability Report 2012 on Financing for Development Review of progress of the EU and its Member States Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Improving EU support to developing countries in mobilising Financing for Development - Recommendations based on the 2012 EU Accountability Report on Financing for Development - {COM(2012) 366 final}
Дата на документа: 09/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 199
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове