Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪВМЕСТНОТО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ПОДКРЕПА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВАТА В ПРЕХОД - {JOIN(2012) 27 final}
Заглавие на английски: JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU support for sustainable change in transition societies - {JOIN(2012) 27 final}
Дата на документа: 03/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 282
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове