Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Прилагане на член 325 на страните членки през 2011 г., Придружаващ документа ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите - Годишен доклад за 2011 г. - {COM(2012) 408 final} {SWD(2012) 228 final}{SWD(2012) 229 final}{SWD(2012) 230 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of Article 325 by the Member States in 2011 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud - Annual Report 2011 - {COM(2012) 408 final} {SWD(2012) 228 final}{SWD(2012) 229 final}{SWD(2012) 230 final}
Дата на документа: 19/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 227
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове