Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Статистическа оценка относно Нередности отчетени за 2011г. - Собствени ресурси, природните ресурси, политиката на сближаване, предприсъединителна помощ и преките разходи, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите - Годишен доклад за 2011 г. - {COM(2012) 408 final}{SWD(2012) 227 final}{SWD(2012) 228 final}{SWD(2012) 230 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Statistical Evaluation of Irregularities reported for 2011 - Own Resources, Natural Resources, Cohesion Policy, Pre-Accession and Direct Expenditure Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud Annual Report 2011 - {COM(2012) 408 final}{SWD(2012) 227 final}{SWD(2012) 228 final}{SWD(2012) 230 final}
Дата на документа: 19/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 229
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове