Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА, Придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за 2012- 2013 година - {COM(2012) 600 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - 2012 PROGRESS REPORT accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013 - {COM(2012) 600 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 332
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове