Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Индексът на индустриалното представяне и Доклад за държавите членки - Изпълнение на Конкурентоспособност и политики - Част 1, Придружаващ документа Съобщение На Комисията До Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически И Социален Комитет И Комитета НА Регионите - По-силна европейската промишленост за растеж и възстановяване на икономиката - {COM(2012) 582 final}{SWD(2012) 297 final} {SWD(2012) 299 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Industrial Performance Scoreboard and Report on Member States' - Competitiveness Performance and Policies - Part 1 - Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery Industrial Policy Communication Update - {COM(2012) 582 final}{SWD(2012) 297 final} {SWD(2012) 299 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 298
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове