Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад За Конкурентоспособността на Европа 2012: Реализиране на ползите от глобализацията, Придружаващ документа Съобщение На Комисията До Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически И Социален Комитет И Комитета НА Регионите - По-силна европейската промишленост за растеж и възстановяване на икономиката - {COM(2012) 582 final}{SWD(2012) 297 final}{SWD(2012) 298 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European Competitiveness Report 2012: Reaping the benefits of globalization Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Industrial Policy Communication Update: A stronger European Industry for Growth and Economic Recovery - {COM(2012) 582 final}{SWD(2012) 297 final}{SWD(2012) 298 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 299
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове