Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Представяне на заявление EGF/2011/018 ES/Pais Vasco — метални изделия, подадено от Испания), Придружаващ Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/018 ES/Pais Vasco — метални изделия, подадено от Испания) - {COM(2012) 620 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Entreprises mentioned in the application EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos from Spain Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos from Spain) - {COM(2012) 620 final}
Дата на документа: 19/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 352
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове