Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Хазартните игри по интернет във вътрешния пазар, Придружаващ документа СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет - {COM(2012) 596 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Online gambling in the Internal Market Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a comprehensive framework for online gambling - {COM(2012) 596 final}
Дата на документа: 23/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 345
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове