Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Аналитичен документ, Придружаващ документа СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към рамка за качество на стажовете - Втори етап на консултациите със социалните партньори на европейско равнище съгласно член 154 от ДФЕС - {COM(2012) 728 final}{SWD(2012) 408 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analytical document Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a Quality Framework on Traineeships - Second-stage consultation of the social partners at European level under Article 154 TFEU - {COM(2012) 728 final}{SWD(2012) 408 final}
Дата на документа: 05/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 407
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове