Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружителен документ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета - План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци - Препоръка на Комисията относно мерките за насърчаване на прилагането на минималните стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане от страна на трети държави - Препоръка на Комисията относно агресивното данъчно планиране - {COM(2012) 722 final}{SWD(2012) 404 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion - the Commission Recommendation regarding measures intended to encourage third countries to apply minimum standards of good governance in tax matters - the Commission Recommendation on aggressive tax planning - {COM(2012) 722 final}{SWD(2012) 404 final}
Дата на документа: 06/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 403
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове