Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 184, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 относно опита, натрупан при прилагането на реформата в лозаро-винарския сектор от 2008 г. - {SWD(2012) 415 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL in accordance with Article 184(8) of Council Regulation (EC) No 1234/2007 on the experience gained with the implementation of the wine reform of 2008 - {SWD(2012) 415 final}
Дата на документа: 10/12/2012
№ на документ: COM(2012) 737
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове