Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Програма за действие за намаляване на административната тежест в заключителния доклад на ЕС, Придружаващ документа към Съобщението На Комисията До Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет И Комитета НА Регионите - Регулаторна пригодност на ЕС - {COM(2012) 746 final}{SWD(2012) 422 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Final Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - EU Regulatory Fitness - {COM(2012) 746 final}{SWD(2012) 422 final}
Дата на документа: 12/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 423
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове