Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Междинен доклад за напредъка относно прилагането на Директива 2011/85/EС на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки - {SWD(2012) 433 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Interim Progress Report on the implementation of Council Directive 2011/85/EU on requirements for budgetary frameworks of the Member States - {SWD(2012) 433 final}
Дата на документа: 14/12/2012
№ на документ: COM(2012) 761
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове