Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност - Втори доклад — годишни програми за действие за 2010 г. и 2011 г. - {SWD(2012) 436 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the Instrument for Nuclear Safety Cooperation - Second Report - Annual Action Programmes for 2010 and 2011 - {SWD(2012) 436 final}
Дата на документа: 18/12/2012
№ на документ: COM(2012) 771
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове