Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Програма в областта на цифровите технологии за Европа - един добър старт и на заинтересованите страни за обратна връзка, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на европейския икономически растеж - {COM(2012) 784 final}{SWD(2012) 447 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Digital Agenda for Europe - a good start and stakeholder feedback Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Digital Agenda for Europe - driving European growth digitally - {COM(2012) 784 final}{SWD(2012) 447 final}
Дата на документа: 18/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 446
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове