Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета - {SWD(2013) 19 final}{SWD(2013) 20 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA - {SWD(2013) 19 final}{SWD(2013) 20 final}
Дата на документа: 05/02/2013
№ на документ: COM(2013) 42
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове