Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ И НАДЗОРА НА ПАЗАРА - РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ доклада на Комисията До Европейския Парламент, Съвета И Европейския Икономически И Социален Комитет за прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 - Организация на надзора на пазара в държавите-членки - {COM(2013) 77 final}{SWD(2013) 35 final}
Заглавие на английски: PRODUCT SAFETY AND MARKET SURVEILLANCE PACKAGE - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European economic and social Committee on the implementation of Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 - Organisation of market surveillance in the Member States - {COM(2013) 77 final}{SWD(2013) 35 final}
Дата на документа: 13/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 36
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове