Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доказателства за демографски и социални тенденции - приносът на социалната политика за включване, заетостта и икономиката, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на Европейския социален фонд за периода 2014—2020 г. - {COM(2013) 83 final}{SWD(2013) 39 final}{SWD(2013) 40 final}{SWD(2013) 41 final}{SWD(2013) 42 final}{SWD(2013) 43 final}{SWD(2013) 44 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Evidence on Demographic and Social Trends Social Policies' - Contribution to Inclusion, Employment and the Economy Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020 - {COM(2013) 83 final}{SWD(2013) 39 final}{SWD(2013) 40 final}{SWD(2013) 41 final}{SWD(2013) 42 final}{SWD(2013) 43 final}{SWD(2013) 44 final}
Дата на документа: 20/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 38
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове