Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and of the Council Regulation (Euratom) No 1074/1999
Дата на документа: 08/03/2013
№ на документ: COM(2013) 140
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове