Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО ИЗПИТВАНИЯТА ВЪРХУ ЖИВОТНИ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 ОТНОСНО КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ, Придружаваща Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно забраната за изпитване върху животни и забраната за пускане на пазара и относно постигнатото по отношение на алтернативните методи в сферата на козметичните продукти - {COM(2013) 135 final}{SWD(2013) 66 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT ON THE ANIMAL TESTING PROVISIONS IN REGULATIO (EC) 1223/2009 ON COSMETICS Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the animal testing and marketing ban and on the state of play in relation to alternative methods in the field of cosmetics - {COM(2013) 135 final}{SWD(2013) 66 final}
Дата на документа: 11/03/2013
№ на документ: SWD(2013) 67
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове