Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО относно адаптирането на правната рамка на Европейската полицейска служба в съответствие с Договора от Лисабон придружаваща Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО (ЕВРОПОЛ) И ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ 2009/371/ПВР И 2005/681/ПВР НА СЪВЕТА - {COM(2013) 173 final}{SWD(2013) 98 final}{SWD(2013) 100 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT on merging the European Police College (Cepol) and the European Police Office (Europol) and implementing a European police training scheme for law enforcement officials Accompanying the document Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT and COUNCIL REGULATION ON THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION AND TRAINING (EUROPOL) AND REPEALING COUNCIL DECISIONS 2009/371/JHA AND 2005/681/JHA - {COM(2013) 173 final}{SWD(2013) 98 final}{SWD(2013) 100 final}
Дата на документа: 27/03/2013
№ на документ: SWD(2013) 99
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове