Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Годишен доклад относно Инструмента за стабилност за 2012 г. - {SWD(2013) 292 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2012 - Annual Report on the Instrument for Stability - {SWD(2013) 292 final}
Дата на документа: 26/07/2013
№ на документ: COM(2013) 563
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове