Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Статистическа оценка на нередностите, докладвани за 2012 г. - собствени ресурси, природните ресурси, политиката на сближаване, предприсъединителни и преки разход, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — борба срещу измамите - Годишен доклад за 2012 г. - {COM(2013) 548 final}{SWD(2013) 283 final}{SWD(2013) 285 final}{SWD(2013) 286 final}{SWD(2013) 287 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Statistical evaluation of irregularities reported for 2012 - Own Resources, Natural Resources, Cohesion Policy, Pre-accession and Direct expenditure Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests - Fight against Fraud - Annual Report 2012 - {COM(2013) 548 final}{SWD(2013) 283 final}{SWD(2013) 285 final}{SWD(2013) 286 final}{SWD(2013) 287 final}
Дата на документа: 24/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 284
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове