Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Методология по отношение на статистическата оценка за докладваните нередности за 2012 г., Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — борба срещу измамите - Годишен доклад за 2012 г. - {COM(2013) 548 final}{SWD(2013) 283 final}{SWD(2013) 284 final}{SWD(2013) 285 final}{SWD(2013) 287 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Methodology regarding the statistical evaluation of reported irregularities for 2012 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests - Fight against Fraund - Annual Report 2012 - {COM(2013) 548 final}{SWD(2013) 283 final}{SWD(2013) 284 final}{SWD(2013) 285 final}{SWD(2013) 287 final}
Дата на документа: 24/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 286
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове