Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление - {COM(2013) 133 final}{SWD(2013) 64 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for maritime spatial planning and integrated coastal management - {COM(2013) 133 final}{SWD(2013) 64 final}
Дата на документа: 12/03/2013
№ на документ: SWD(2013) 65
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове