Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН РАБОТЕН ДОКУМЕНТ - Прилагане на Европейската политика за добросъседство за 2012 г.- Статистически анекс, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство - {JOIN(2013) 4 final}{SWD(2013) 79 final}{SWD(2013) 80 final}{SWD(2013) 81 final}{SWD(2013) 82 final}{SWD(2013) 83 final}{SWD(2013) 84 final}{SWD(2013) 85 final}{SWD(2013) 86 final}{SWD(2013) 88 final}{SWD(2013) 89 final}{SWD(2013) 90 final}{SWD(2013) 91 final}{SWD(2013) 92 final}{SWD(2013) 93 final}
Заглавие на английски: JOINT STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2012 - Statistical Annex Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - European Neighbourhood Policy: Working towards a Stronger Partnership - {JOIN(2013) 4 final}{SWD(2013) 79 final}{SWD(2013) 80 final}{SWD(2013) 81 final}{SWD(2013) 82 final}{SWD(2013) 83 final} {SWD(2013) 84 final}{SWD(2013) 85 final}{SWD(2013) 86 final}{SWD(2013) 88 final}{SWD(2013) 89 final}{SWD(2013) 90 final}{SWD(2013) 91 final}{SWD(2013) 92 final} {SWD(2013) 93 final}
Дата на документа: 20/03/2013
№ на документ: SWD(2013) 87
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове