Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН РАБОТЕН ДОКУМЕНТ - Прилагане на Европейската политика за добросъседство за 2012 г.- Регионален доклад: Партньорство за демокрация и споделяне на напредъка с Южното Средиземноморие, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство - {JOIN(2013) 4 final}{SWD(2013) 79 final}{SWD(2013) 80 final}{SWD(2013) 81 final}{SWD(2013) 82 final}{SWD(2013) 83 final}{SWD(2013) 84 final}{SWD(2013) 85 final}{SWD(2013) 87 final}{SWD(2013) 88 final}{SWD(2013) 89 final}
Заглавие на английски: JOINT STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2012 - Regional Report: A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - European Neighbourhood Policy: Working towards a Stronger Partnership - {JOIN(2013) 4 final}{SWD(2013) 79 final}{SWD(2013) 80 final}{SWD(2013) 81 final}{SWD(2013) 82 final}{SWD(2013) 83 final}{SWD(2013) 84 final}{SWD(2013) 85 final}{SWD(2013) 87 final}{SWD(2013) 88 final} {SWD(2013) 89 final} {SWD(2013) 90 final} {SWD(2013) 91 final} {SWD(2013) 92 final} {SWD(2013) 93 final}
Дата на документа: 20/03/2013
№ на документ: SWD(2013) 86
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове