Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане на документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване - {COM(2013) 813 final}{SWD(2013) 471 final}{SWD(2013) 472 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation Plan Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure - {COM(2013) 813 final}{SWD(2013) 471 final}{SWD(2013) 472 final}
Дата на документа: 28/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 493
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове