Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 по отношение на намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства - {SWD(2014) 32 final}{SWD(2014) 33 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 as regards the reduction of pollutant emissions from road vehicles - {SWD(2014) 32 final}{SWD(2014) 33 final}
Дата на документа: 31/01/2014
№ на документ: COM(2014) 28
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове