Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Десет години прилагане на антитръстовото законодателство съгласно Регламент № 1/2003: постижения и бъдещи перспективи - {SWD(2014) 230 final}{SWD(2014) 231 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future Perspectives - {SWD(2014) 230 final}{SWD(2014) 231 final}
Дата на документа: 09/07/2014
№ на документ: COM(2014) 453
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове