Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Втори доклад относно постигнатия от Косово* напредък в изпълнението на изискванията, заложени в пътната карта за либерализиране на визовия режим - {COM(2014) 488 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Second report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap - {COM(2014) 488 final}
Дата на документа: 24/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 251
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове