Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривативи, централните контрагенти и регистрите на трансакции, за оценка на напредъка и усилията на ЦК в разработването на технически решения за прехвърлянето от пенсионните планове на непарични обезпечения за целите на променливия марж, както и на необходимостта от евентуални мерки за насърчаването на такива решения
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 85(2) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, assessing the progress and effort made by CCPs in developing technical solutions for the transfer by pension scheme arrangements of non cash collateral as variation margins, as well as the need for any measures to facilitate such solution
Дата на документа: 03/02/2015
№ на документ: COM(2015) 39
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове