Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията: действия за постигане на статус „добро състояние“ за водите в ЕС и за намаляване на риска от наводнения - {SWD(2015) 50 final}{SWD(2015) 51 final}{SWD(2015) 52 final}{SWD(2015) 53 final} {SWD(2015) 54 final}{SWD(2015) 55 final}{SWD(2015) 56 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The Water Framework Directive and the Floods Directive: Actions towards the 'good status' of EU water and to reduce flood risks - {SWD(2015) 50 final}{SWD(2015) 51 final}{SWD(2015) 52 final}{SWD(2015) 53 final} {SWD(2015) 54 final}{SWD(2015) 55 final}{SWD(2015) 56 final}
Дата на документа: 09/03/2015
№ на документ: COM(2015) 120
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове