Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз в Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора, във връзка с изменението на приложение III към посоченото споразумение относно взаимното признаване на професионалните квалификации
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, as regards the amendment of Annex III on the mutual recognition of professional qualifications
Дата на документа: 02/03/2015
№ на документ: COM(2015) 76
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове