Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анализи на фокуса и обхвата на правното предложение, Придружаващ документа към Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане - {COM(2015) 135 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Technical analysis of focus and scope of the legal proposal Accompanying the document Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards exchange of information in the field of taxation - {COM(2015) 135 final}
Дата на документа: 18/03/2015
№ на документ: SWD(2015) 60
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове