Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19.3.2015 година за одобряване, от името на Европейския съюз, на изменението на таблица III и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. по отношение на разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 19.3.2015 approving, on behalf of the European Union, the amendment of Tables III and IV (b) of Protocol No 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972 as regards the provisions applicable to processed agricultural products.
Дата на документа: 19/03/2015
№ на документ: C(2015) 1726
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове