Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Митническия подкомитет, създаден по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка със замяната на Протокол II относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Customs Sub- Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, as regards the replacement of Protocol II to that Agreement, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation, by a new protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Дата на документа: 16/02/2016
№ на документ: COM(2016) 68
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове