Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно действията в отговор на доклада на експертната група на високо равнище относно последващата оценка на Седмата рамкова програма - {SWD(2016) 1 final} {SWD(2016) 2 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the Response to the Report of the High Level Expert Group on the Ex Post Evaluation of the Seventh Framework Programme - {SWD(2016) 1 final} {SWD(2016) 2 final}
Дата на документа: 19/01/2016
№ на документ: COM(2016) 5
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове