Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Чешката република, Република Естония, Република Хърватия, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Румъния, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Turkmenistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Croatia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
Дата на документа: 18/02/2016
№ на документ: COM(2016) 69
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове