Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването, от Европейската комисия от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки и Туркменистан, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Чешката република, Република Естония, Република Хърватия, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Румъния, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION approving the conclusion, by the European Commission, on behalf of the European Atomic Energy Community, of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States and Turkmenistan to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Croatia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
Дата на документа: 18/02/2016
№ на документ: COM(2016) 66
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове