Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 на Европейския иарламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (Регламентът на ЕС относно дървения материал) - {SWD(2016) 33 final}{SWD(2016) 34 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Regulation EU/995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (the EU Timber Regulation) - {SWD(2016) 33 final}{SWD(2016) 34 final}
Дата на документа: 18/02/2016
№ на документ: COM(2016) 74
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове