Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета - {SWD(2016) 35 final}{SWD(2016) 36 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC - {SWD(2016) 35 final}{SWD(2016) 36 final}
Дата на документа: 18/02/2016
№ на документ: COM(2016) 82
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове