Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Ратификация и Прилагане на Конвенцията от Минамата относно живака, Придружаващ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 - - {COM(2016) 39 final}{SWD(2016) 14 final}{SWD(2016) 18 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT - Ratification and Implementation by the EU of the Minamata Convention on Mercury Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 - {COM(2016) 39 final} {SWD(2016) 14 final}{SWD(2016) 18 final}
Дата на документа: 02/02/2016
№ на документ: SWD(2016) 17
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове