Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документ SJ-032 - Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза - {COM(2016) 43 final}{SWD(2016) 19 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document SJ-032 - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the use of the 470-790 MHz frequency band in the Union - {COM(2016) 43 final}{SWD(2016) 19 final}
Дата на документа: 02/02/2016
№ на документ: SWD(2016) 20
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове