Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза придружаващ Оценка на въздействието Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза - {COM(2016) 43 final}{SWD(2016) 20 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT on the use of the 470-790 MHz frequency band in the Union Accompanying the document Impact assessment Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the use of the 470-790 MHz frequency band in the Union - {COM(2016) 43 final}{SWD(2016) 20 final}
Дата на документа: 02/02/2016
№ на документ: SWD(2016) 19
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове