Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане, придружаващ документа Предложение за РЕГЛАМЕНТ на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 - {COM(2016) 39 final}{SWD(2016) 14 final}{SWD(2016) 17 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation Plan Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 - {COM(2016) 39 final}{SWD(2016) 14 final}{SWD(2016) 17 final}
Дата на документа: 02/02/2016
№ на документ: SWD(2016) 18
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове