Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства - {COM(2016) 31 final}{SWD(2016) 9 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council On the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and seperate technical units intended for such vehicles - {COM(2016) 31 final}{SWD(2016) 9 final}
Дата на документа: 27/01/2016
№ на документ: SWD(2016) 10
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове